Welkom

CASA PURA

Huurprijzen en voorwaarden

Neem contact op

Foto's
Huurprijzen en voorwaarden

Huurprijzen:
maart, april en september vanaf € per week
mei en juni vanaf € per week 
juli en augustus  € per week

afwijkende periodes is overleg

inbegrepen in de huurprijs:
ontvangst op vliegveld
linnengoed
handdoeken
water en electriciteit
eindschoonmaak

extra diensten zoals een goed gevulde koelkast en extra schoonmaak kunnen op verzoek geleverd worden

 

 


BOEKINGSVOORWAARDEN:


Deze boekingsvoorwaarden, de algemene voorwaarden (vermeld op de site) en de factuur vormen samen het huurcontract tussen de huurder en CASA PURA. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van CASA PURA.
Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder langs elektronische weg een bevestiging in de vorm van een huurnota.

1. Betaling.
De boeking is definitief, als 50% van het totale factuurbedrag betaald is.  Dit bedrag dient ter beschikking van Casa Pura te zijn, binnen een termijn van 5 dagen na de boekingsdatum.Het restant bedrag dient niet later dan 42 dagen voor het begin van de huurperiode in het bezit van Casa Pura te zijn.
Bij niet tijdige betaling door de huurder, kan na sommatie door Casa Pura het huurcontract worden ontbonden.
In dit geval worden inmiddels betaalde gelden niet terugbetaald.

2. Schade.
Bij eventuele schade, vermissing en/of grove nalatigheid van de huurder aan het gehuurde, zal de totale schade, bij de huurder in rekening worden gebracht en, indien mogelijk met de borgsom worden verrekend.

3. Annulering.
In het geval dat de huurder annuleert, vervalt de aanbetaling van 50% van het totale huurbedrag aan CASA PURA. Bij annulering binnen de termijn van 42 dagen voor het begin van de huurperiode blijft de totale huurprijs verschuldigd aan CASA PURA.

4. Waarborgsom.

Huurder betaald per bank aan CASA PURA een waarborgsom € 2.000,- voor de gehuurde accommodatie. CASA PURA zal aan het einde van de huurperiode deze waarborgsom binnen 7 dagen terugbetalen op de bankrekening onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is zoals kosten voor eventuele schade etc.

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder hiervan de verhuurder direct op de hoogte te brengen en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door de huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door de verhuurder worden terugbetaald, indien de beheerder / eigenaar goedkeuring daartoe heeft gegeven.

5. Kosten van verbruik gas, water en elektra.
zijn inbegrepen in de huurprijs.

6. Bestemming van het gehuurde.
Het gehuurde is uitsluitend bestemd om als woonruimte te worden gebruikt.

7. Verplichtingen van de huurder.
De huurder zal het gehuurde als een goede huurder gebruiken. Hij zal het gehuurde gedurende de huurperiode met niet meer dan de aangemelde personen bewonen. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. De huurder dient op verzoek van de verhuurder de beheerder toegang tot het gehuurde te geven om dit te controleren. Hier zal bij hoge uitzondering gebruik van worden gemaakt.

De huurder zal de voorschriften en instructies van de verhuurder in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de in het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen. De huurder dient er zorg voor te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt, door zichzelf, huisgenoten of derden, die zich met zijn goedvinden in het gehuurde bevinden. Na 24.00 uur is het verboden om hard geluid te produceren.

De huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde in het bijzonder als gevolg van brand, storm, wateroverlast en dergelijke. Huurder dient alle ontstane of dreigende schade aan het gehuurde direct aan de toegewezen contactpersoon te melden. Het is de huurder verboden om gevaarlijke stoffen in het gehuurde op te slaan.

8. Stroom, water uitval en bouwwerkzaamheden.

Casa Pura kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor stroom en/of water uitval en / of geluidsoverlast van bouwwerkzaamheden in de omgeving, omdat het hier aangelegenheden betreft die door derden worden veroorzaakt (bijv. door de water en / of elektriciteitsbedrijven en / of de gemeente).

9. Huisdieren.
Huisdieren zijn niet toegestaan.

10. Aankomst en vertrektijd.
Het gehuurde wordt aan de huurder op de begindatum na 13.00 uur ter beschikking gesteld. U wordt op het vliegveld verwelkomd door de beheerder van CASA PURA.  U gelieve minimaal 3 dagen voor aankomst  CASA PURA in kennis te stellen van aankomstvlucht.

Het gehuurde dient op de einddatum om 10.00 uur ter beschikking te zijn van CASA PURA.

11. Opzegging door
CASA PURA.
CASA PURA
heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van CASA PURA aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de opzegging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder. Indien de oorzaak van de opzegging aan CASA PURA kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van CASA PURA. Of dat het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 14.
Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de huurder noch aan CASA PURA kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

15. CASA PURA en / of de eigenaar zijn in geen geval aansprakelijk voor letsel van de huurder en zijn medegebruikers en / of schade aan de eigendommen en / of bezittingen van de huurder en zijn medegebruikers.

16. CASA PURA adviseert de huurder om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

WelkomCASA PURAHuurprijzen en voorwaardenNeem contact opFoto's